Thomas Humes Powell
Rachel Juanita Trotter


Husband: Thomas Humes Powell

  Born:            at: 
Married:            at: 
  Died: July 24, 1987     at: 
 Father: 
 Mother: 

  Wife: Rachel Juanita Trotter

  Born: Private        at: 
  Died:            at: 
 Father: Thomas Elmer Trotter
 Mother: Marie M. Smith

CHILDREN

  Name: Beverly Marie Powell
  Born: Private        at: 
Married: Private        at: 
  Died:            at: 
Spouses: Joseph Edward Whitman

  Name: Thomas Gregory Powell
  Born: Private        at: 
Married: Private        at: 
  Died:            at: 
Spouses: Sheila Thompson